Cjeloživotno obrazovanje za dentalnog asistenta

PROGRAM ZA DENTALNE ASISTENTE

1. OSNOVNA ZNANJA IZ STOMATOLOGIJE

TEORIJSKI DIO 24.8.2022, početak u 9.00 sati 
PRAKTIČNI DIO 27.8.2022 u 9.00 sati ili 13.00 sati 
Predavač: Aida Berisalić dr.med.dent. i Jadranka Petrinec
Cijena modula: teorija 80,00 € + PDV, praksa 150,00 € + PDV

 • 1.1 Anatomija glave (usna šupljina, maksila, mandibula)
 • Morfologija zuba
 • Administracija u stomatologiji

TEORIJA

1.2. Oprema u stomatološkoj ordinaciji

 • Upoznavanje sa stomatološkom jedinicom
 • Vrste i primjena nasadnih instrumenata
 • Prostori -zone u stomatološkoj ordinaciji (čisto, nečisto)
 • Uređaji i aparati u ordinaciji dentalne medicine

1.3 Pristup pacijentu u stomatološkoj ordinaciji

 • Procjena psihofizičkog stanja pacijenta
 • Pristup osobama s posebnim potrebama
 • Anamneza/prvi pregled
 • Upoznavanje osnovnih vitalnih znakova (puls, disanje, krvni tlak)
 • Pozicije dentalnog asistenta kod izvođenja zahvata u usnoj šupljini
 • Osnovni načini dodavanja instrumenata tijekom stomatološkog zahvata

                PRAKTIČNI RAD

 • Priprema stomatološke jedinice za rad
 • Postavljanje nasadnih instrumenata na poziciju za rad te pripadajućih brusnih nastavaka
 • Priprema ostalih uređaja i aparata
 • Simuliranje pristupa osobi oštećenog vida, teže pokretnoj osobi, osobi oštećenog sluha)
 • Mjerenje vitalnih znakova (puls, disanje, krvni tlak)
 • Upoznavanje s pozicijama pacijenta na stomatološkoj jedinici
 • Pozicioniranje dentalnog asistenta, načini asistiranja (sjedeći, stojeći)
 • Vježbanje načina dodavanja instrumenata
 • Postupci asistiranja kod sukcije sline u usnoj šupljini – održavanje suhog radnog polja
 • Pozicioniranje svjetla –  vidljivo radno polje
 • Retrakcija mekih tkiva – po zonama i pozicijama zuba
 • Postupci zbrinjavanje stomatološke jedinice nakon završetka radnog dana (pranje, čišćenje i dezinfekcija  filterskog sustava)

2. DEZINFEKCIJA I STERILIZACIJA

TEORIJSKI DIO 25.8.2022, početak u 9.00 sati 
PRAKTIČNI DIO 28.8.2022 u 9.00 sati ili 13.00 sati 
Predavač: Ivanka Firić mag. med. techn.
Cijena modula: teorija 80,00 € + PDV, praksa 150,00 € + PDV

TEORIJA

      2.1. Dezinfekcija

 • Uvjeti za nastanak infekcije (izvor zaraze, putevi širenja infekcije, ulazna vrata infekcije, količina i virulencija uzročnika, imunost)
 • Kontrola infekcija u dentalnoj medicini
 • Infekcije najvišeg rizika u dentalnoj medicini i mjere prevencije (hepatitis B;C i HIV)
 • Ubodni incident i postekspozicijska profilaksa
 • Standardne mjere zaštite djelatnika
 • Standardne mjere zaštite pacijenta
 • Higijena ruku
 • Pojmovi dezinfekcije, antisepse i asepse
 • Metode dezinfekcije
 • Pravilno provođenje dezinfekcije (površina, opreme, uređaja, instrumenata)
 • Vrste i klasifikacija dezinfekcijskih sredstava
 • Pravilno korištenje dezinficijensa
 • Vrste otpada i postupci odlaganja

2.2. Sterilizacija

 • Vrste sterilizacijskih postupaka
 • Sterilizacija vrućom vodenom parom (faze rada sterilizatora, provjera rada sterilizatora)
 • Kontrola sterilizacije (kemijska, biološka)
 • Priprema i pakiranje instrumenata za sterilizaciju
 • Postupci s nasadnim instrumentima (dezinfekcija, podmazivanje, sterilizacija)
 • Čuvanje sterilnog materijala (način, vrijeme)
 • Dokumentiranje provedenih sterilizacijskih postupaka

               PRAKTIČNI RAD

 • Pranje ruku (higijensko, antiseptično, kirurško)
 • Postupci navlačenja rukavica, zaštitnih maski, zaštitnih mantila, vizira, kapa)
 • Primjena standardnih mjera zaštite za pacijenta (postavljanje sisaljke, zaštita pacijenta pregačom, primjena antiseptične otopine za ispiranje usne šupljine)
 • Dezinfekcija površina u stomatološkoj ordinaciji
 • Dezinfekcija stomatološke jedinice (filterskog sustava)
 • Postupci s nasadnim instrumentima (prije početka rada, između pacijenata, nakon završetka rada)
 • Priprema dekontaminacijske otopine za instrumente
 • Pravilno odlaganje otpada (infektivni otpad, oštri otpad)
 • Priprema i pakiranje instrumenata za sterilizaciju
 • Steriliziranje instrumenata u autoklavu
 • Primjena indikatora za kontrolu sterilizacije
 • Dokumentiranje provedenih sterilizacijskih postupaka i kontrole sterilizacije

3.RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA I ENDODONCIJA

TEORIJSKI DIO 26.8.2022, početak u 9.00 sati 
PRAKTIČNI DIO 28.8.2022 u 9.00 sati ili 13.00 sati 
Predavač: Ivanka Firić mag. med. techn. i Jadranka Petrinec
Cijena modula: teorija 80,00 € + PDV, praksa 150,00 € + PDV

TEORIJA

 • Procjena osjećaja boli u djelokrugu rada dentalnog asistenta/odontogena bol
 • Osnovni materijali u ordinaciji dentalne medicine
 • Materijali za kontrolu boli/anestetici
 • Hitna stanja u dentalnoj medicini/sinkopa, anafilaktički šok
 • Priprema instrumenata, materijala i uređaja za izradu kompozitnog ispuna
 • Postupci osiguravanja suhog radnog polja
 • Pravilo adhezijske tehnike
 • Razlozi bolesti pulpe i endodontskog liječenja zuba
 • Endodontski instrumenti/iglice za ručno i strojno endodontsko liječenje zuba
 • Dijelovi i primjena koferdama
 • Uređaji i materijali za endodontsko liječenje zuba

           PRAKTIČNI RAD

 • Postupci pripreme lokalne anestezije (navlačenje anestetika u špricu, vrste igala, priprema anestetika u karpul šprici)
 • Prva pomoć , pozicioniranje pacijenta u sinkopi
 • Priprema anti šok terapije
 • Priprema instrumenata, materijala i uređaja za izradu kompozitnog ispuna
 • Miješanje cementnog ispuna
 • Miješanje kapsuliranih materijala za ispune
 • Asistiranje kod izrade kompozitnog ispuna na modelu/adhezivna tehnika
 • Rad s polimerizacijskom lampom
 • Upoznavanje s dijelovima i primjena koferdama na modelu
 • Priprema instrumenata, uređaja i materijala za endodontsko liječenje zuba
 • Prepoznavanje endodontskih instrumenata/iglica, instrumenata za punjenje korijenskih kanala (spreader, plugger, lentulo spirala)
 • Priprema i navlačenje u šprice tekućina za ispiranje korijenskih kanala
 • Dodavanje paper pointa i gutaperki u aseptičnim uvjetima

4. ORALNA MEDICINA I PARODONTOLOGIJA

TEORIJSKI DIO 1.9.2022, početak 16.00 sati ON-LINE predavanje
Predavač: Ivanka Firić mag. med. techn.
Cijena modula: teorija 80,00 € + PDV

TEORIJA

 • Područje rada specijalistike oralne medicine
 • Testiranja u oralnoj medicini
 • Oralni testovi i postupci izvođenja
 • Oralno - laboratorijski testovi
 • Uzimanje uzoraka – biopsija za PHD analizu
 • Osnovna obilježja bolesti zubnog potpornog aparata (gingivitis, parodontitis)
 • Terapijski postupci u parodontologiji (instrumenti, uređaji)
 • Specifična obilježja  (instrumenti, uređaji) operativnih zahvata u parodontologiji

5. ORALNA KIRURGIJA

TEORIJSKI DIO 30.8.2022, početak u 16.00 sati ON-LINE predavanje
PRAKTIČNI DIO 3.9. ili 4.9.2022 u 9.00 
Predavač: Ivanka Firić mag. med. techn. i Jadranka Petrinec
Cijena modula: teorija on-line 80,00 € + PDV, praksa 150,00 € + PDV

TEORIJA

 • Djelokrug rada oralne kirurgije/oralnokirurški zahvati
 • Priprema pacijenta za oralnokirurški zahvat
 • Rizični pacijenti na odjelu oralne kirurgije (pristup, priprema)
 • Zbrinjavanje pacijenta u hipoglikemiji
 • Zbrinjavanje pacijenta u epileptičkom napadu
 • Protokol postupka s infektivnim pacijentom
 • Razlikovanje  kliješta i poluga za vađenje zuba
 • Priprema instrumenata, materijala i uređaja za kirurški zahvat
 • Osnovni kirurški set instrumenata
 • Upute pacijentu iza oralno kirurškog zahvata
 • Komplikacije iza oralno kirurškog zahvata
 • Hemostatici u stomatologiji s naglaskom na zaustavljanje krvarenja u oralnoj kirurgiji

              PRAKTIČNI RAD

 • Upoznavanje i prepoznavanje kliješta i poluga
 • Priprema prostora za oralno kirurški zahvat
 • Priprema instrumenata, materijala i opreme za oralno kirurški zahvat
 • Priprema osnovnog kirurškog seta instrumenata u aseptičnim uvjetima rada
 • Priprema pacijenta za oralno kirurški zahvat
 • Priprema tima (kirurško pranje ruku, oblačenje sterilnih zaštitnih mantila, sterilnih rukavica)
 • Simuliranje samog oralno kirurškog zahvata (asistiranje, osvjetljavanje radnog polja, održavanje suhog radnog polja, dodavanje instrumenata iz osnovnog oralno kirurškog seta instrumenata u aseptičnim uvjetima rada)
 •  Priprema instrumenata i materijala za hemostazu (zaustavljanje krvarenja)

6. PROTETIKA

TEORIJSKI DIO 2.9.2022, početak u 9.00 sati
PRAKTIČNI DIO 3.9. ili 4.9.2022, početak u 9.00 sati 
Predavač: Ivanka Firić mag. med. techn. i Jadranka Petrinec
Cijena modula: teorija 120,00 € + PDV, praksa 150,00 € + PDV

TEORIJA

 • Funkcija zuba, čimbenici koji utječu na gubitak zuba i posljedice izgubljenog zuba
 • Osnovna podjela protetskih nadomjestaka
 • Planiranje protetskih nadomjestaka
 • Fiksni protetski nadomjestci
 • Faze izrade fiksnog protetskog nadomjestka
 • Pripremna faza terapije/prvi pregled/dijagnostika
 • Instrumenti, materijali i oprema potrebni za preparaciju zuba za krunicu/brušenje (nasadni instrumenti, brusna sredstva)
 • Indikacije za izradu nadogradnji, vrste nadogradnji, asistiranje i načini izrade nadogradnji
 • Metode i izrada privremenih krunica, pribor i materijali potrebni za izradu
 • Materijali za otiskivanje, specifičnosti i tehnike otiskivanja
 • Pribor i instrumenti potrebni za otiskivanje (konac i tekućine za retrakciju, žlice za otiske)
 • Intraoralni skener – osnovna obilježja
 • Vrste cemenata i načini miješanja
 • Upute u oralnu higijenu kod predaje fiksnih protetskih nadomjestaka
 • Vrste mobilnih protetskih nadomjestaka
 • Faze izrade mobilnih protetskih nadomjestaka
 • Materijal, pribor i uređaji za izradu anatomskog otiska (alginat)
 • Dentalno asistiranje kod uzimanja anatomskog otiska (načini miješanja, upute pacijentu, postupci s otiskom)
 • Instrumenti, pribor i materijali potrebni za uzimanje funkcijskog otiska
 • Dentalno asistiranje kod uzimanja funkcijskog otiska
 • Dentalno asistiranje kod prijenosa radnog modela u artikulator (određivanja međučeljusnih odnosa)
 • Upute u prehranu i oralnu higijenu kod predaje mobilnog protetskog nadomjestka
 • Kombinirani protetski radovi/vrste nevidljivih zglobnih veza
 • Etečmeni kao veza krunica i djelomičnih zubnih proteza
 • Fiksni protetski nadomjestci na implantatima
 • Totalne proteze na implantatima
 • Upute u oralnu higijenu kod protetskih nadomjestaka na implantatima

              PRAKTIČNI RAD

 • Priprema instrumenata, materijala i opreme potrebnih za preparaciju zuba za krunicu/brušenje (nasadni instrumenti, brusna sredstva)
 • Priprema materijala i instrumenata za privremene krunice (miješanje cementa, čišćenje privremenih krunica, aplikacija cementa u krunice)
 • Razlikovanje žlica za otiskivanje
 • Miješanje alginata (ručno i strojno)
 • Miješanje ostalih otisnih materijala (ručno i strojno)
 • Priprema materijala i pribora za uzimanje funkcijskog otisaka (miješanje ručno i strojno)
 • Upoznavanje dijelova i načina asistiranja u radu s artikulatorom
 • Razlikovanje i upoznavanje s vrstama protetskih nadomjestaka i zglobnih veza

7. ORTODONCIJA

TEORIJSKI DIO 1.9.2022 ON-LINE predavanje, početak u 18.00 sati
PRAKTIČNI DIO 3.9. ili 4.9.2022 u 9.00, početak u 13.00 sati 
Predavač: Ivanka Firić mag. med. techn.
Cijena modula: teorija on-line 80,00 € + PDV, praksa 150,00 € + PDV

TEORIJA

 • Osnovna obilježja ortodoncije
 • Ortodontske anomalije
 • Dijagnostika u ortodonciji
 • Osnovna podjela ortodontskih naprava
 • Mobilne ortodontske naprave
 • Fiksne ortodontske naprave
 • Retencija
 • Faze i postupak postave fiksne ortodontske naprave
 • Instrumenti, materijal i oprema potrebni za postavu fiksne ortodontske naprave
 • Razlikovanje ortodontskih kliješta
 • Postupak pri postavi/zamjeni luka (vrste vezilica, gumica)
 • Postupak skidanja fiksne ortodontske naprave (instrumenti, materijal, asistiranje)
 • Upute u prehranu i oralnu higijenu kod fiksne ortodontske naprave
 • Neželjeni učinci ortodontske terapije (kako ih spriječiti)

           PRAKTIČNI RAD

 • Dentalno asistiranje kod fotografiranja (intraoralno fotografiranje, retrakcija ogledalima)
 • Miješanje alginata (ručno i strojno)
 • Postupak sa žlicama za uzimanje otisaka (čišćenje, dezinfekcija, pakiranje za sterilizaciju)
 • Priprema instrumenata i materijala za lijepljenje bravica
 • Postavljanje bravica u ortodontske pincete
 • Primjena adhezivne tehnike lijepljenja bravica
 • Dodavanje gumica, vezilica kod promjene luka
 • Priprema instrumenata, materijala i opreme za skidanje bravica
 • Razlikovanje ortodontskih kliješta
 • Postupak lijepljenja fiksnog reteinera (instrumenti, materijali, asistiranje)

 

Osnovne informacije

 • LokacijaEdukacijski centar Interdent
 • Trajanje7 modulov
 • Broj učesnika12 - 30
 • Jezikhrvatski
 • Cijena880,00 € + PDV

Podijelite obrazovanje

Prijava na edukaciju

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

Website management

This website is managed by:

Interdent d.o.o.