Cjeloživotno obrazovanje za dentalnog asistenta

PROGRAM ZA DENTALNE ASISTENTE

1. OSNOVNA ZNANJA IZ STOMATOLOGIJE

TEORIJSKI DIO 23.8.2023, početak u 9.00 sati 
PRAKTIČNI DIO 26.8.2023 u 9.00 sati ili 13.00 sati 
Predavač: Aida Berisalić dr.med.dent. i Jadranka Petrinec
Cijena modula: teorija 80,00 € + PDV, praksa 150,00 € + PDV

 • 1.1 Anatomija glave (usna šupljina, maksila, mandibula)
 • Morfologija zuba
 • Administracija u stomatologiji

TEORIJA

1.2. Oprema u stomatološkoj ordinaciji

 • Upoznavanje sa stomatološkom jedinicom
 • Vrste i primjena nasadnih instrumenata
 • Prostori -zone u stomatološkoj ordinaciji (čisto, nečisto)
 • Uređaji i aparati u ordinaciji dentalne medicine

1.3 Pristup pacijentu u stomatološkoj ordinaciji

 • Procjena psihofizičkog stanja pacijenta
 • Pristup osobama s posebnim potrebama
 • Anamneza/prvi pregled
 • Upoznavanje osnovnih vitalnih znakova (puls, disanje, krvni tlak)
 • Pozicije dentalnog asistenta kod izvođenja zahvata u usnoj šupljini
 • Osnovni načini dodavanja instrumenata tijekom stomatološkog zahvata

                PRAKTIČNI RAD

 • Priprema stomatološke jedinice za rad
 • Postavljanje nasadnih instrumenata na poziciju za rad te pripadajućih brusnih nastavaka
 • Priprema ostalih uređaja i aparata
 • Simuliranje pristupa osobi oštećenog vida, teže pokretnoj osobi, osobi oštećenog sluha)
 • Mjerenje vitalnih znakova (puls, disanje, krvni tlak)
 • Upoznavanje s pozicijama pacijenta na stomatološkoj jedinici
 • Pozicioniranje dentalnog asistenta, načini asistiranja (sjedeći, stojeći)
 • Vježbanje načina dodavanja instrumenata
 • Postupci asistiranja kod sukcije sline u usnoj šupljini – održavanje suhog radnog polja
 • Pozicioniranje svjetla –  vidljivo radno polje
 • Retrakcija mekih tkiva – po zonama i pozicijama zuba
 • Postupci zbrinjavanje stomatološke jedinice nakon završetka radnog dana (pranje, čišćenje i dezinfekcija  filterskog sustava)

2. DEZINFEKCIJA I STERILIZACIJA

TEORIJSKI DIO 24.8.2023, početak u 9.00 sati 
PRAKTIČNI DIO 78.8.2023 u 9.00 sati ili 13.00 sati 
Predavač: Ivanka Firić mag. med. techn.
Cijena modula: teorija 80,00 € + PDV, praksa 150,00 € + PDV

TEORIJA

      2.1. Dezinfekcija

 • Uvjeti za nastanak infekcije (izvor zaraze, putevi širenja infekcije, ulazna vrata infekcije, količina i virulencija uzročnika, imunost)
 • Kontrola infekcija u dentalnoj medicini
 • Infekcije najvišeg rizika u dentalnoj medicini i mjere prevencije (hepatitis B;C i HIV)
 • Ubodni incident i postekspozicijska profilaksa
 • Standardne mjere zaštite djelatnika
 • Standardne mjere zaštite pacijenta
 • Higijena ruku
 • Pojmovi dezinfekcije, antisepse i asepse
 • Metode dezinfekcije
 • Pravilno provođenje dezinfekcije (površina, opreme, uređaja, instrumenata)
 • Vrste i klasifikacija dezinfekcijskih sredstava
 • Pravilno korištenje dezinficijensa
 • Vrste otpada i postupci odlaganja

2.2. Sterilizacija

 • Vrste sterilizacijskih postupaka
 • Sterilizacija vrućom vodenom parom (faze rada sterilizatora, provjera rada sterilizatora)
 • Kontrola sterilizacije (kemijska, biološka)
 • Priprema i pakiranje instrumenata za sterilizaciju
 • Postupci s nasadnim instrumentima (dezinfekcija, podmazivanje, sterilizacija)
 • Čuvanje sterilnog materijala (način, vrijeme)
 • Dokumentiranje provedenih sterilizacijskih postupaka

               PRAKTIČNI RAD

 • Pranje ruku (higijensko, antiseptično, kirurško)
 • Postupci navlačenja rukavica, zaštitnih maski, zaštitnih mantila, vizira, kapa)
 • Primjena standardnih mjera zaštite za pacijenta (postavljanje sisaljke, zaštita pacijenta pregačom, primjena antiseptične otopine za ispiranje usne šupljine)
 • Dezinfekcija površina u stomatološkoj ordinaciji
 • Dezinfekcija stomatološke jedinice (filterskog sustava)
 • Postupci s nasadnim instrumentima (prije početka rada, između pacijenata, nakon završetka rada)
 • Priprema dekontaminacijske otopine za instrumente
 • Pravilno odlaganje otpada (infektivni otpad, oštri otpad)
 • Priprema i pakiranje instrumenata za sterilizaciju
 • Steriliziranje instrumenata u autoklavu
 • Primjena indikatora za kontrolu sterilizacije
 • Dokumentiranje provedenih sterilizacijskih postupaka i kontrole sterilizacije

3.RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA I ENDODONCIJA

TEORIJSKI DIO 25.8.2023, početak u 9.00 sati 
PRAKTIČNI DIO 27.8.2023 u 9.00 sati ili 13.00 sati 
Predavač: Ivanka Firić mag. med. techn. i Jadranka Petrinec
Cijena modula: teorija 80,00 € + PDV, praksa 150,00 € + PDV

TEORIJA

 • Procjena osjećaja boli u djelokrugu rada dentalnog asistenta/odontogena bol
 • Osnovni materijali u ordinaciji dentalne medicine
 • Materijali za kontrolu boli/anestetici
 • Hitna stanja u dentalnoj medicini/sinkopa, anafilaktički šok
 • Priprema instrumenata, materijala i uređaja za izradu kompozitnog ispuna
 • Postupci osiguravanja suhog radnog polja
 • Pravilo adhezijske tehnike
 • Razlozi bolesti pulpe i endodontskog liječenja zuba
 • Endodontski instrumenti/iglice za ručno i strojno endodontsko liječenje zuba
 • Dijelovi i primjena koferdama
 • Uređaji i materijali za endodontsko liječenje zuba

           PRAKTIČNI RAD

 • Postupci pripreme lokalne anestezije (navlačenje anestetika u špricu, vrste igala, priprema anestetika u karpul šprici)
 • Prva pomoć , pozicioniranje pacijenta u sinkopi
 • Priprema anti šok terapije
 • Priprema instrumenata, materijala i uređaja za izradu kompozitnog ispuna
 • Miješanje cementnog ispuna
 • Miješanje kapsuliranih materijala za ispune
 • Asistiranje kod izrade kompozitnog ispuna na modelu/adhezivna tehnika
 • Rad s polimerizacijskom lampom
 • Upoznavanje s dijelovima i primjena koferdama na modelu
 • Priprema instrumenata, uređaja i materijala za endodontsko liječenje zuba
 • Prepoznavanje endodontskih instrumenata/iglica, instrumenata za punjenje korijenskih kanala (spreader, plugger, lentulo spirala)
 • Priprema i navlačenje u šprice tekućina za ispiranje korijenskih kanala
 • Dodavanje paper pointa i gutaperki u aseptičnim uvjetima

4. ORALNA MEDICINA I PARODONTOLOGIJA

TEORIJSKI DIO 29.8.2023, početak 16.00 sati ON-LINE predavanje
Predavač: Ivanka Firić mag. med. techn.
Cijena modula: teorija 80,00 € + PDV

TEORIJA

 • Područje rada specijalistike oralne medicine
 • Testiranja u oralnoj medicini
 • Oralni testovi i postupci izvođenja
 • Oralno - laboratorijski testovi
 • Uzimanje uzoraka – biopsija za PHD analizu
 • Osnovna obilježja bolesti zubnog potpornog aparata (gingivitis, parodontitis)
 • Terapijski postupci u parodontologiji (instrumenti, uređaji)
 • Specifična obilježja  (instrumenti, uređaji) operativnih zahvata u parodontologiji

5. ORALNA KIRURGIJA

TEORIJSKI DIO 31.8.2023, početak u 16.00 sati ON-LINE predavanje
PRAKTIČNI DIO 2.9. ili 3.9.2023 u 9.00 
Predavač: Ivanka Firić mag. med. techn. i Jadranka Petrinec
Cijena modula: teorija on-line 80,00 € + PDV, praksa 150,00 € + PDV

TEORIJA

 • Djelokrug rada oralne kirurgije/oralnokirurški zahvati
 • Priprema pacijenta za oralnokirurški zahvat
 • Rizični pacijenti na odjelu oralne kirurgije (pristup, priprema)
 • Zbrinjavanje pacijenta u hipoglikemiji
 • Zbrinjavanje pacijenta u epileptičkom napadu
 • Protokol postupka s infektivnim pacijentom
 • Razlikovanje  kliješta i poluga za vađenje zuba
 • Priprema instrumenata, materijala i uređaja za kirurški zahvat
 • Osnovni kirurški set instrumenata
 • Upute pacijentu iza oralno kirurškog zahvata
 • Komplikacije iza oralno kirurškog zahvata
 • Hemostatici u stomatologiji s naglaskom na zaustavljanje krvarenja u oralnoj kirurgiji

              PRAKTIČNI RAD

 • Upoznavanje i prepoznavanje kliješta i poluga
 • Priprema prostora za oralno kirurški zahvat
 • Priprema instrumenata, materijala i opreme za oralno kirurški zahvat
 • Priprema osnovnog kirurškog seta instrumenata u aseptičnim uvjetima rada
 • Priprema pacijenta za oralno kirurški zahvat
 • Priprema tima (kirurško pranje ruku, oblačenje sterilnih zaštitnih mantila, sterilnih rukavica)
 • Simuliranje samog oralno kirurškog zahvata (asistiranje, osvjetljavanje radnog polja, održavanje suhog radnog polja, dodavanje instrumenata iz osnovnog oralno kirurškog seta instrumenata u aseptičnim uvjetima rada)
 •  Priprema instrumenata i materijala za hemostazu (zaustavljanje krvarenja)

6. PROTETIKA

TEORIJSKI DIO 1.9.2023, početak u 9.00 sati
PRAKTIČNI DIO 2.9. ili 3.9.2023, početak u 9.00 sati 
Predavač: Ivanka Firić mag. med. techn. i Jadranka Petrinec
Cijena modula: teorija 120,00 € + PDV, praksa 150,00 € + PDV

TEORIJA

 • Funkcija zuba, čimbenici koji utječu na gubitak zuba i posljedice izgubljenog zuba
 • Osnovna podjela protetskih nadomjestaka
 • Planiranje protetskih nadomjestaka
 • Fiksni protetski nadomjestci
 • Faze izrade fiksnog protetskog nadomjestka
 • Pripremna faza terapije/prvi pregled/dijagnostika
 • Instrumenti, materijali i oprema potrebni za preparaciju zuba za krunicu/brušenje (nasadni instrumenti, brusna sredstva)
 • Indikacije za izradu nadogradnji, vrste nadogradnji, asistiranje i načini izrade nadogradnji
 • Metode i izrada privremenih krunica, pribor i materijali potrebni za izradu
 • Materijali za otiskivanje, specifičnosti i tehnike otiskivanja
 • Pribor i instrumenti potrebni za otiskivanje (konac i tekućine za retrakciju, žlice za otiske)
 • Intraoralni skener – osnovna obilježja
 • Vrste cemenata i načini miješanja
 • Upute u oralnu higijenu kod predaje fiksnih protetskih nadomjestaka
 • Vrste mobilnih protetskih nadomjestaka
 • Faze izrade mobilnih protetskih nadomjestaka
 • Materijal, pribor i uređaji za izradu anatomskog otiska (alginat)
 • Dentalno asistiranje kod uzimanja anatomskog otiska (načini miješanja, upute pacijentu, postupci s otiskom)
 • Instrumenti, pribor i materijali potrebni za uzimanje funkcijskog otiska
 • Dentalno asistiranje kod uzimanja funkcijskog otiska
 • Dentalno asistiranje kod prijenosa radnog modela u artikulator (određivanja međučeljusnih odnosa)
 • Upute u prehranu i oralnu higijenu kod predaje mobilnog protetskog nadomjestka
 • Kombinirani protetski radovi/vrste nevidljivih zglobnih veza
 • Etečmeni kao veza krunica i djelomičnih zubnih proteza
 • Fiksni protetski nadomjestci na implantatima
 • Totalne proteze na implantatima
 • Upute u oralnu higijenu kod protetskih nadomjestaka na implantatima

              PRAKTIČNI RAD

 • Priprema instrumenata, materijala i opreme potrebnih za preparaciju zuba za krunicu/brušenje (nasadni instrumenti, brusna sredstva)
 • Priprema materijala i instrumenata za privremene krunice (miješanje cementa, čišćenje privremenih krunica, aplikacija cementa u krunice)
 • Razlikovanje žlica za otiskivanje
 • Miješanje alginata (ručno i strojno)
 • Miješanje ostalih otisnih materijala (ručno i strojno)
 • Priprema materijala i pribora za uzimanje funkcijskog otisaka (miješanje ručno i strojno)
 • Upoznavanje dijelova i načina asistiranja u radu s artikulatorom
 • Razlikovanje i upoznavanje s vrstama protetskih nadomjestaka i zglobnih veza

7. ORTODONCIJA

TEORIJSKI DIO 29.8.2023 ON-LINE predavanje, početak u 18.00 sati
PRAKTIČNI DIO 2.9. ili 3.9.2023 u 9.00, početak u 13.00 sati 
Predavač: Ivanka Firić mag. med. techn.
Cijena modula: teorija on-line 80,00 € + PDV, praksa 150,00 € + PDV

TEORIJA

 • Osnovna obilježja ortodoncije
 • Ortodontske anomalije
 • Dijagnostika u ortodonciji
 • Osnovna podjela ortodontskih naprava
 • Mobilne ortodontske naprave
 • Fiksne ortodontske naprave
 • Retencija
 • Faze i postupak postave fiksne ortodontske naprave
 • Instrumenti, materijal i oprema potrebni za postavu fiksne ortodontske naprave
 • Razlikovanje ortodontskih kliješta
 • Postupak pri postavi/zamjeni luka (vrste vezilica, gumica)
 • Postupak skidanja fiksne ortodontske naprave (instrumenti, materijal, asistiranje)
 • Upute u prehranu i oralnu higijenu kod fiksne ortodontske naprave
 • Neželjeni učinci ortodontske terapije (kako ih spriječiti)

           PRAKTIČNI RAD

 • Dentalno asistiranje kod fotografiranja (intraoralno fotografiranje, retrakcija ogledalima)
 • Miješanje alginata (ručno i strojno)
 • Postupak sa žlicama za uzimanje otisaka (čišćenje, dezinfekcija, pakiranje za sterilizaciju)
 • Priprema instrumenata i materijala za lijepljenje bravica
 • Postavljanje bravica u ortodontske pincete
 • Primjena adhezivne tehnike lijepljenja bravica
 • Dodavanje gumica, vezilica kod promjene luka
 • Priprema instrumenata, materijala i opreme za skidanje bravica
 • Razlikovanje ortodontskih kliješta
 • Postupak lijepljenja fiksnog reteinera (instrumenti, materijali, asistiranje)

 

Osnovne informacije

 • LokacijaEdukacijski centar Interdent
 • Početak obrazovanja09.00
 • Trajanje7 modulov
 • Broj učesnika12 - 30
 • Jezikhrvatski
 • Cijena880,00 € + PDV

Podijelite obrazovanje

Prijava na edukaciju